ODKAZY

JirPa -  katalog  odkazů

Český katalog stránek

Shoops.cz | Katalog online nakupováníShoops.cz | Katalog online  nakupování
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online -  4obchody.com

 Zpětné odkazy

 </code>Registrace do vyhledávačů zdarma<code>

Portál,  katalog a vyhledávač internetových stránek..
KontaktyFirem.cz


OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Obchodní a dodací podmínky

ADRESA PRODEJNY:

DP Modely-shop

Venušina 1335/28, 10400 Praha 10-Uhříněves

IČ: 64149226

DIČ: CZ7512312225 NEJSEM PLÁTCE DPH

 

Vážení zákazníci, před objednáním zboží Vám doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu. Obchodní podmínky se řídí platným zněním ustanovení obchodního zákoníku.

 

1. Objednání zboží

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

a) Jméno a příjmení

b) Úplnou adresu dodání včetně PSČ

c) Označení zboží - výrobce, katalogové číslo (kde není název zboží)

d) Modelovou velikost

e) Způsob doručení zboží (Česká pošta, DP Modely-shop- nutné i telefonní číslo, osobní odběr…)

f) Způsob platby

g) Další kontaktní údaje

Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech nechat potvrdit objednávku. V případě odmítnutí kupujícím je tato považována za neplatnou

 

2. Ochrana poskytovaných údajů

Svojí registrací učiněnou zasláním objednávky přistupuje zákazník na níže uvedené podmínky: Při nakládání s osobními daty se provozovatel tohoto internetového obchodu zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro jeho interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Nastal-li by případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem.

 

3. Způsob doručení

Zboží lze vyzvednout následujícími způsoby:

a) Zboží si můžete vyzvednout na adrese:

DP Modely-shop
Venušina 1335/28
104 00 Praha 10-Uhříněves

 

b) Vámi objednané zboží po uhrazení objednávky převodem na účet jako BALÍK DO RUKY.
Cena poštovného a balného při platbě převod na účet 120,- Kč a do slovenska platba převod na účet 240,-Kč. Cena je jednotná bez závislosti na váze zásilky, která ovšem nesmí být vyšší než 30 kg včetně obalového materiálu za jednu zásilku. (viz podmínky České pošty). Objednané zboží je samozřejmě možné rozdělit do více zásilek, v tom případě je poštovné a balné zpoplatněno ke každé zásilce zvlášť.

Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení plné ceny zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně předání příslušné částky ve výši kupní ceny České poště, případně připsáním příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.

 

4. Placení zboží

Zboží lze platit následujícími způsoby:

a) předplatbou - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího, zboží je distribuováno po připsání celé částky na účet (platba nejpozděj do 3 dnů)

b) po obdržení vaši platby pak zašlu vaše objednané zboží poštou i při odběru zboží.

Zasílání ke kupujícímu je prováděno výhradně předplatbou. K ceně zboží je připočítáno poštovné dle platných tarifů České pošty. Délka obdržení zásilky je závislá na lhůtě dodání výrobního materiálu a součástek.

 

5. Dodání zboží

Zboží označené jako skladem, je k dispozici na externím skladě nebo na skladě našich dodavatelů a  je standardně expedováno do 5 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 5-21 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován.

 

5.1.  Částečné dodání

Při objednání více položek zboží se může stát, že nebudeme schopni dodat veškeré objednané zboží v jednom termínu. V takovém případě budete dotázáni, zda si přejete dodávku rozdělit do více částí. Poštovné budete platit pouze jednou.

 

6. Právo odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

6.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převzezmete zboží.

6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat DP Modely-shop, Venušina 1335/28, 10400 Praha 10-Uhříněves, telefonní číslo: +420 739245197 jen SMS, emailová adresa: dp.modely.shop@gmail.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce www.dpmodely-shop.eu můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosi, obratrem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Stažení: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy

7.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese DP Modely-shop, Venušina 1335/28, 10400 Praha 10-Uhříněves. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


8. Reklamace, záruka

Reklamaci je možné uplatnit v souladu s občanským zákoníkem (§2161, §2165, §2172) v platném znění. Reklamace se vztahuje se na zboží v nabídce na strankách www.dpmodely-shop.eu, které bylo zakoupeno u DP Modely-shop, Venušina 1335/28, 10400 Praha 10-Uhříněves. Projeví-li se vada na zboží ve lhůtě 6-ti měsíců od převzetí, má se za to že věc byla vadná již při převzetí. Uplatnit právo z vady zboží je možné do 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepset škodní protokol. Kupující musí reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží nebo jiným způsobem musí prokázat, že zboží bylo zakoupeno u výše zmíněného prodejce. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Stažení: Formulář pro uplatnění reklamace

 

9. Další práva

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz